Wood drying technologyHakkeen kuivausteknologiaТехнология сушки древесины

 

Solutions for fuel pre-treatment

CCM-Power has developed a patented, cost effective drying technology. It is based on condensive counter-current method.

Moisture is removed from the process partly as liquid, wherein condensation energy can be used to pre-heat the material in need of drying. The guiding principle is to minimize the use of electricity, so the drying temperature is significant.

Due to this method fresh energy wood is rapidly available. There are no dry-matter losses as in natural drying process. The patented method can be applied to various drying purposes

RATKAISUJA POLTTOAINEEN ESIKÄSITTELYYN

CCM-Power Oy:n kehittämä patentoitu menetelmä polttoaineen esikäsittelyyn on kustannustehokas ja perustuu kondensoivaan vastavirtakuivaukseen.

Kosteus poistetaan prosessista osin nesteenä, jolloin lauhtumisenergiaa voidaan käyttää kuivattavan materiaalin esilämmitykseen. Kantavana periaatteena on sähkön käytön minimointi, jossa kuivauslämpötilan rooli on merkittävä.

Menetelmän ansiosta tuore energiapuu saadaan nopeasti käyttöön. Myöskään luonnonkuivauksessa tapahtuvaa kuiva-aine hävikkiä ei ole.
Patentoitua menetelmäämme voidaan soveltaa myös muihin kuivaustarkoituksiin.

 

Технологии предварительной обработки топлива

CCM Power разработал и запатентовал рентабельную технологию сушки. Она основана на методе высушивания сжимающим противотоком.

Влага удаляется в процессе частично в виде влаги, тогда как энергия конденсации может быть использована для предварительного нагрева материала, предназначенного к просушке. Основной принцип в том, чтобы минимизировать потребление электричества, поэтому просушка проходит при высоких температурах.

Этот метод дает возможность использовать свежесрубленную древесину незамедлительно. Он не создает естественных потерь в ходе сушки, что характерно для процесса высушивания натуральным способом. Этот запатентованный метод может применяться для различных целей сушки.